Tên đá quý bắt đầu "B"

TRANGSUCVN.COM 2013-05-13 1361 lượt xem
Gemstone Crystal System Density Hardness Refractive index Treatments

bastnasite
Bastnasite

hexagonal 4.95-5.0 4.0-5.0 1.717-1.818 none

benitoite
Benitoite

hexagonal 3.64 6.0-6.5 1.757-1.804 none

beryl
Beryl

hexagonal 2.72 7.5-8.9 1.577-1.583 heat, radiation, fracture filling, oiling

bloodstone
Bloodstone

microcrystalline 2.60 6.5-7.0 1.535-1.539 none

ruby
Bixbite

hexagonal 2.66 7.5-8.0 1.567-1.572 none

brazillianite
Brazillianite

monoclinic 2.97 5.5 1.602-1.621 none

 
 
Review - Đánh giá
Chọn đánh giá của bạn
Mã xác nhận
    Tư vấn